Verejná diskusia s občanmi.

V predvolebnej kampani komunálnych volieb v roku 2018 zazneli hlasy občanov, že im chýba častejšia verejná diskusia medzi občanmi a volenými predstaviteľmi obce – so starostom a s poslancami obecného zastupiteľstva. Kedže takéto diskusie mali v minulosti klesajúcu návštevnosť obyvateľov obce až k úrovni štatistickej chyby, tieto verejné diskusie dostali „pauzu“.

Na 16. februára 2019 bolo po tejto pauze zvolané verejné zhromaždenie – diskusia s občanmi v Dome Kultúry Veľké Úľany. Keďže táto zima a najmä jej záver bol výrazne teplý (teplota v deň diskusie poobede dosiahla 17°C a krásne svietilo slnko), väčšina občanov poobede zrejme zvolila pre nich lákavejší program. Verte mi, trochu som im závidel 🙂

Podľa môjho odhadu sa stretnutia zúčastnilo približne 40 občanov našej obce a takmer všetci poslanci spolu s pánom starostom Ing. Františkom Gőghom DBA.

V úvode stretnutia pán starosta podrobne popísal prítomným občanom základné princípy fungovania samosprávy, úlohu a kompetencie jednotlivých orgánov či už volených, zamestnaných a aj dobrovoľne pracujúcich pre obec. Pri tejto diskusii vyzdvihol a pochválil vysokú mieru porozumenia a kvality spolupráce medzi jednotlivými členmi samosprávnych celkov. Bez spolupráce, bez konsenzu by totiž došlo k stagnácii, v horšom prípade k regresu. S týmto názorom súhlasím, v správe obce s takmer 5000 obyvateľmi musí ísť ego, city a emócie úplne bokom.

Následne boli prítomní občania vyzvaní k diskusii a k otázkam.

Ako prvý sa prihlásil pán Réz, ktorý v obsiahlejšom príhovore vyslovil poľutovanie nad tým, že aj v intraviláne, no najmä v extraviláne obce dochádza k odlesňovaniu, k eliminácii drevín, kríkov, neobhospodarovaných lúk a celkovo v porovnaní s minulosťou mu chýba viac ekologického zmýšľania, viac možností pre pohyb v prírode. Ďalej si zaspomínal na časy, keď predstavitelia obce chodili po domoch a s občanmi diskutovali priamo.

Pán starosta odpovedal, že obec nemá moc nad pozemkami, ktoré sú v súkromnom vlastníctve napríklad poľnohospodárov a teda nedokáže zabrániť ich odlesňovaniu. Ako pozitívne príklady ekologického a pro-prírodného správania sa uviedol pripravovanú koncepciu zmeny odpadového hospodárstva obce, programy ktoré zvýšia mieru recyklácie odpadu, prípravu stavby cyklotrasy (prepojenie dostihového lesoparku s ekoparkom Relax).

Opätovne otvoril tému predaja obecného pozemku Árendás Keme. Zhodnotením tohoto pozemku má obec ambíciu získať prostriedky na stavbu zariadenia pre seniorov, ktoré by v majetku obce a teda všetkých občanov prinášalo trvalý príjem do spoločnej kasy.

Ďalšie dve otázky položila pani Lovász: ako sa vyvíja situácia s plošným zákazom výherných automatov a či obec uvažuje nad stavbou urnového hája na miestnom cintoríne. Odpovedala jej poslankyňa slečna Katalin Bózsing: momentálne prebieha zisťovanie právneho stavu, no s najväčšou pravdepodobnosťou na plošný zákaz výherných automatov bude potrebná petícia – verejná žiadosť občanov. Volení predstavitelia obce sú k tejto aktivite pozitívne naklonení. Výstavba urnového hája je tak isto v príprave, stavebná komisia dostala za úlohu preskúmať možnosti realizácie.

Pani Slezáková spolu s dcérou otvorili tému možnej participácie obce na stavbe ústavu alebo zariadenia pre ľudí ktorí vyžadujú špeciálny prístup, keďže pani Slezáková má dlhoročné skúsenosti s opaterou takéhoto občana a jej dcéra študuje špeciálnu pedagógiu v Budapešti. Pán starosta odpovedal, že takéto zariadenie nieje momentálne vo výhľade, kedže by išlo o zariadenie ktorého finančná náročnosť pravdepodobne prekračuje možnosti našej obce.

Pán Lovász sa opýtal na spôsob, akým chce obec upratať zimný posypový materiál (drvené kamenivo) na jar. Pán starosta odpovedal, že obec vlastní malé nákladné vozidlo ktoré má v príslušenstve zametaciu kefu. Toto vozidlo dokáže pozbierať tento materiál a je možné ho po uskladnení znovu použiť o rok. Zber kameniva sa však bude realizovať iba v tých uliciach, ktoré patria obci.

Následne prišlo niekoľko otázok a pripomienok z Ekoosady: nesvietiace lampy verejného osvetlenia, nutnosť inštalácie cestných spomaľovačov, dostupnosť zastávky autobusovej dopravy, podobne zazneli otázky pána Brnulu zo Sedína: nekvalitná cesta smerom k areálu Golfu, nepriehľadná vegetácia v sezóne v zákrute pri penzióne Walter. Na tieto pripomienky pán starosta reagoval individuálne so snahou o nápravu.

Pani Šimeková sa opýtala na termín otvorenia Skateparku, pán starosta odpovedal že to bude podľa počasia v priebehu marca až apríla (doplňujem aktuálnu informáciu, že oficiálny termín je 28. marec 2019) a taktiež sa opýtala či sa plánuje stavba altánku v priestoroch základnej školy ako náhrada za ten spadnutý. Pán starosta odpovedal že sa plánuje v lete 2019.

Keďže už viac otázok nezaznelo, prítomným občanom sa vyslovilo poďakovanie za ich účasť a prejavený záujem o obecné záležitosti.

Stretnutia s občanmi sú veľmi dôležitým prvkom otvorenej samosprávy. Slúžia ako jeden z kanálov informovania občanov o plánoch a zámeroch obce, keďže nie všetko je možné odkomunikovať prostredníctvom internetu, prípadne verejného rozhlasu a zároveň sú kanálom najbezprostrednejším a najsociálnejším.

Nemenej dôležitým aspektom je však spätná reflexia od občanov smerom na samosprávu. Veľmi dúfam že v budúcnosti sa týchto stretnutí zúčastní viac obyvateľov obce, nech to má grády 🙂