Plat starostu – not my business.

Určenie výšky platu starostu v obci má v kompetencii obecné zastupiteľstvo – zvolení poslanci obce. Konkrétne je táto kompetencia definovaná zákonom 369/1990 Z.z. – § 11 – „(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona“.

Tento osobitný zákon je zákon 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Tento zákon obsahuje presnú tabuľku pre výpočet platu starostov. Táto tabuľka bola novelizovaná v NR SR dňa 24.10. 2018, a nadobúda účinnosť dňa 1. 12. 2018.

Výpočet je pomerne jednoduchý, priemerná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok 954,- Eur, násobená koeficientom podľa počtu obyvateľov (v prípade našej obce je koeficient 2,41, pred novelizáciou bol koeficient 2,17).  Čiže minimálny hrubý plat starostu v našej obci je 2299,14 Eur. K tejto sume môžu poslanci schváliť navýšenie o maximálne 60% (pred novelizáciou to bolo maximálne navýšenie o 70%).

Po navýšení o 60% je táto suma 3678,624 Eur, zaokrúhlená na celé euro 3679,- Eur hrubej mesačnej mzdy.

V hlasovaní o schválení mesačnej mzdy starostu dňa 28.11. 2018 som sa zdržal hlasovania. Prečo ?

Viedli ma k tomu dva dôvody. Prvý dôvod je čisto osobný. Jedno z mojich základných životných princípov je absolútna absencia závisti voči iným, a z toho vyplývajúce hodnotenie majetku iných. Ja sa do vrecka nikomu nepozerám, nikomu jeho majetok nezávidím, každý nech si má čo chce. Nieje vôbec mojou úlohou hodnotiť, kto k akému majetku akým spôsobom prišiel. Preto vec ako mzda iného človeka určovaná v mojej kompetencii mi nieje po srsti.

Druhý dôvod je, že si myslím že kompetencia určovania platu starostu zákonom 369/1990 Z.z. poslancami je nesprávna. Poslanci nedokážu 100% objektívne zhodnotiť kvalitu, rozsah, kompetentnosť a účinnosť práce starostu. Samozrejme objektívny hodnotiaci model je ťažké zostaviť, no hodnotenie poslancami je podľa mňa model zlý. A keďže nie som ani za, ani proti výške platu starostu, no legislatívny stav je taký ako je, hlasovania som sa zdržal.

Nieje v tom nič osobné voči nášmu pánovi starostovi, je to u mňa principiálna záležitosť.

Prvé verejné zasadnutie – ideme naostro.

Dňa 28.11. 2018 sa uskutočnilo prvé verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Veľké Úľany. Je to pre mňa veľká skúsenosť s dobre zabehnutou štruktúrou zastupiteľstva. Som veľmi rád, že sa na zasadnutí zúčastnili aj zástupcovia verejnosti a dúfam že tento trend bude pokračovať.

Do navrhnutého programu boli ešte vložené a schválené nasledovné rokovacie body:
– oznámenie pána starostu o výbere svojho zástupcu
– návrh a voľba prísediaceho na súdnych pojednávaniach
– návrhy prítomných občanov

Väčšina prejednávaných bodov programu prebehla podľa očakávaní, voľby predsedov komisií boli schválené jednohlasne, a myslím že zvolení predsedovia komisií bol vybratí zodpovedne, s ohľadom na ich predošlé skúsenosti a záujem pracovať v nich.

Rovnako jednohlasne bol odhlasovaný návrh na riaditeľa Verejnoprospešných služieb obce – pána Jozefa Sztraku. Osobne som rád za túto voľbu, verím že pán Straka prinesie do „réžie“ obce systém a aj opticky sa obec posunie viac k čistote a poriadku.

Pán starosta František Gőgh v bode programu o menovaní svojho zástupcu voľne citoval zo zákona 369/1990 Zb. – Zákon o obecnom zriadení, konkrétne § 13b: „Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.“

Tento paragraf bol v minulosti novelizovaný, vo verzii z roka 2006 ešte za starostov návrh zástupcu starostu hlasovali poslanci. Dnes už je zákon v tvare, keď poslanci nemajú žiadnu možnosť ovplyvniť výber zástupcu, menuje ho výlučne starosta.

Pán starosta ešte v úvode zasadnutia pripomenul, že to, že sme tu, je vôľa voličov, vôľa obyvateľov našej obce. Voliči vybrali a dali dôveru dvanástim zástupcom, ktorých úlohou je zodpovedne viesť obec.

Pri obhajobe svojej voľby zástupcu preto predostrel svoju motiváciu, hlavné kritérium na výber svojho zástupcu, a to váhu volenej legitimity, toho poslanca, ktorý dostal vo voľbách najviac hlasov občanov. Oslovil teda poslanca Kristiána Sercela, s požiadavkou na súhlas s akceptovaním postu zástupcu. Tento krok hodnotím ako veľmi pozitívny, výber zástupcu starostu obce podľa kľúča najvyššej podpory voličov je jeden z najsprávnejších.

Pán poslanec Sercel však tento post neprijal, s odôvodnením, že jeho podnikateľské aktivity momentálne, a aj s očakávaním na blízke rozširovanie aktivít neumožňujú zodpovedne prijať tento významný post.

Pán starosta nám vzápätí predstavil svojho zástupcu, ktorého oslovil v druhom kole, pána Ing. Pavla Száraza. Jeho voľbu obhájil jeho najväčšou prítomnosťou v obci, pre prípady, keď je zvolený starosta pracovne zaneprázdnený inými aktivitami (ZMOS, Dozorná Rada Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, atď).

Pán Száraz túto funkciu prijal a zaujal miesto po boku pána starostu.

V diskusii pred skončením zastupiteľstva som pánovi starostovi položil otázku, z akého dôvodu nastala zmena motivácie, keď v prvom rade hodnotil výber zástupcu podľa váhy legitimity, podľa získaného počtu hlasov, ale reálny výber toto kritérium nezohľadňuje. Na túto otázku som žiaľ nedostal uspokojivú odpoveď.

V diskusii ešte zazneli vopred prípravené otázky jednotlivých poslancov na problémy v obci, boli dohodnuté kontrolné, prípadne nápravné riešenia.

Toto zastupiteľstvo mi dalo veľmi veľa, veľmi veľkú skúsenosť 🙂

Dar obci.

Môj brat Peter sa venuje reklame. Vlastní dve LED obrazovky, ktoré v Bratislave vysielajú grafickú video reklamu. Keďže jedna z týchto obrazoviek je už málo používaná, rozhodol sa ju darovať bezodplatne našej obci. V nedeľu 25.11. 2018 som poprosil pána starostu o stretnutie v Eneline, aby som zistil či má obec o toto zariadenie záujem, a aby som mu vysvetlil technické detaily. Nápad nainštalovať takúto videostenu sa mu zapáčil, a poprosil ma aby sme zrealizovali v Bratislave demontáž, dovoz do Úľan a následne sa obec rozhodne, kam a akým spôsobom videostenu nainštaluje.

Dúfam že sa táto „operácia“ podarí, a na tomto mieste by som sa chcel poďakovať Peťovi za jeho láskavosť.

Zložil som sľub poslanca.

Necelé dva týždne od volieb, a výsledok bol oficiálne spečatený sľubom, taktiež prevzatím dekrétu poslanca. Ide to rýchlo 🙂

Po oficiálnej časti sme sa presunuli do zasadačky, dohodli sme si termíny na nasledovné pracovné a verejné stretnutia.

Môj prioritný cieľ – úplná transparencia samosprávy je o niečo bližšie. Všetci poslanci a pán starosta súhlasili so zabezpečením technológie na audio a video záznam zasadnutí.

Už počas predvolebnej kampane ma zaujalo, že mnoho ľudí nevie ako samospráva funguje. Stretol som sa s rôznorodými názormi, od extrémnych typu „Starosta rozhoduje o všetkom, neviem akú funkciu majú poslanci“, až po „Starosta aj tak všetko presadí, poslanci majú len poradnú funkciu“. Málokomu bolo jasné, že reálnu výkonnu moc a zodpovednosť za rozhodnutia nesú poslanci svojím hlasovaním. Starosta (prípadne aj poslanci) podáva návrhy, no hlasovania sa nezúčasťnuje. Je len naozaj na svedomí jednotlivých poslancov, ako so svojím slovom naložia, aby ich svedomie zostalo čisté a ich rozhodnutie bolo obhájiteľné.

Prečo som sa rozhodol kandidovať na pozíciu poslanca OZ ?

Žijem vo Veľkých Úľanoch od svojich 15 rokov, dovtedy sme s rodičmi bývali v Šali. Môj otec je rodákom z obce, mám tu takmer celú rodinu a môžem hrdo povedať že aj veľmi veľa kamarátov a známych. Mám Veľké Úľany veľmi rád, chcem tu žiť a chcem prispieť svojimi skúsenosťami k zlepšeniu života nás všetkých. Znie to hlúpo, že? 🙂 Pokúsim sa to vysvetliť bližšie.

V mojom okolí je veľa ľudí, ktorí mali kritický pohľad na fungovanie obce, na stav svojho životného priestoru, služieb a podobne. Pripadalo mi to ako na futbalovom zápase, keď v hľadisku je najviac najskúsenejších trénerov. Málokto mal však ambíciu prekročiť hranicu medzi slovom a činom. Nieje pre každého komfortné vyliezť z relatívnej anonymity a ísť s kožou na trh. Vždy som mal ambíciu skúšať nové veci, prejsť si chodníčky kde som ešte nebol, vlastnoručne si overiť to, o čom som sa dočítal, alebo dopočul.

Na jeseň tohoto roka ma oslovil Jožko Halász, a predstavil mi svoju víziu možnej spolupráce pre obec. Po krátkom rozmýšľaní som túto výzvu prijal a rozhodol som sa podať kandidatúru na poslanca obecného zastupiteľstva. Je to pre mňa taktiež nová skúsenosť, už predvolebná kampaň doteraz nepoznaným spôsobom spolarizovala našu malú spoločnosť. Obaja kandidáti na starostu a ich sympatizanti dokázali osloviť pred voľbami približne rovnaké množstvo ľudí a to prinieslo niekedy až vyhrotené situácie medzi rodinnými príslušníkmi, medzi kamarátmi.

Dnes je už po voľbách. V piatok 23.11. 2018 bude prvé slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, a ja budem mať daľšiu skúsenosť ako zvolený poslanec. 939 hlasov mi dáva velkú energiu a zároveň zodpovednosť voči voličom.

Na tejto stránke Vás chcem informovať o svojej práci pre obec, a priniesť Vám môj pohľad na život v obci.