Komáre

Prudký príchod tepla

Začiatkom leta roku 2019 nás nemilo prekvapila invázia komárov, akú si málokto z nás pamätá.  Príčinou ich nadmerného výskytu bola pre tento hmyz priam najideálnejšia konštelácia počasia, vytrvalé zrážky v kombinácii s narastajúcou teplotou.

Obrázok vo väčšom rozlíšení.

Ako vidno z priebehu historických záznamov počasia pre Veľké Úľany, na jar nám  krásne pršalo a zároveň prišli nadpriemerné teploty pre jún.

Komár – Superman

Komáre (najmä kalamitný druh Aedes) majú vynikajúcu taktiku prežitia a zachovania rodu. Oplodnené samice sa najprv zásobia rastlinným nektárom, ktorý potrebujú ako svoju potravu. Zaujímavosťou je, že pri nasýtení sa nektárom z kvetov komáre slúžia ako opeľovače rastlín, v niektorých lokalitách dokonca ako jediný opeľovač. Následne vyhľadávajú zdroj krvi, ktorý ako výdatný zdroj proteínu potrebujú na produkciu vajíčok. Po produkcii vajíčok samica komára v našich podmienkach tieto vajíčka nakladie do vhodných liahnisk – do plytkých zdrojov vody, mlák, jazierok, mokradí. Tieto vajíčka (ktorých môže byť aj 2000) sú schopné čakať a prežiť dokonca až 10-15 rokov!

Pri opätovnom zaliatí liahnisk v kombinácii s vyššou teplotou sa tieto vajíčka vyliahnu, po niekoľkých dňoch sa zmenia na larvy a opäť po niekoľkých dňoch v závislosti od teploty sa zakuklia a z kukly sa vyliahne dospelý komár. Keď je týchto zaliatych mlák veľa (vytrvalé zrážky) a teplota im praje, vyliahne sa komárov nadmerné množstvo a začína sa pre nás nepríjemné obdobie ich nadmerného výskytu.

Akčný plán

Dňa 13. júna 2019 krízový štáb okresného úradu Galanta vydal vyhlásenie o mimoriadnej situácii – potrebu riešenia kalamitnej situácie komárov. Tu je nutné podotknúť, že žiadna norma na kalamitný stav na Slovensku neexistuje. Kalamitný stav je pojem pre subjektívne zhodnotenie nadmerného výskytu niečoho neželaného. K vyhláseniu okresný úrad vydal Písomný pokyn – popis postupu, ktorý musia obce dodržať v prípade, že sa rozhodnú vykonať plošný postrek na likvidáciu komárov.

V našej obci sa pred rozhodnutím o ďalšom postupe vykonal monitoring výskytu komárov. Tento monitoring na objednávku obce vykonal RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc., parazitológ a docent z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán Jalili počas 2 dní vykonal pozorovania liahnisk komárov a k tomuto pozorovaniu napísal správu.

Obec sa na základe týchto informácií, no najmä aj z dôvodu sťažností obyvateľov, rozhodla vykonať 19. júna 2019 plošný postrek, ktorého cieľom bolo zníženie počtu komárov. Informáciu o tomto postreku obec vyhlásila v miestnom rozhlase, zverejnila ho na obecnej www stránke, ako aj na Facebooku.

Kritické hlasy

Na informáciu o chystanom postreku však neprišli len pozitívne ohlasy ľudí očakávajúcich spásu. V priebehu niekoľkých hodín sa Facebook stránka obce začala plniť negatívnymi komentármi tých obyvateľov, ktorí s postrekom nesúhlasili, čím vznikla zaujímavá situácia z pohľadu demokracie. Jeden tábor obyvateľov očakával od predstaviteľov obce okamžité riešenie s otravným hmyzom, druhý tábor však považoval postrek za nebezpečný úkon a nesúhlasil s tým, aby sa postriekal jeho pozemok.

Skúsme si teda zrekapitulovať dostupné informácie, aby bolo možné zaujať čo najobjektívnejšie stanovisko.

Prvou veľmi dôležitou informáciou je, že nadmerné rozšírenie komárov nieje spojené so signifikantným šírením chorôb ohrozujúcich človeka. Komáre pôsobia najmä nepríjemne, môžu však spôsobovať reakcie u alergikov. Úrad verejného zdravotníctva SR: „Komáre na území Slovenska pôsobia na ľudí v prípade ich nadmerného výskytu predovšetkým obťažujúco, čím sú príčinou zhoršovania komfortu života, nie poškodzovania zdravia.“

Postrek náš všemocný

Postrek sa mal vykonať prostriedkom Rotryn 50, čo je na Slovensku schválená chemická látka – insekticídny postrek. Po prečítaní karty bezpečnostných údajov sa dozvieme, že aktívnou zložkou tohto postreku je 5% koncentrácia látky s názvom Cypermetrín. Táto chemikália pôsobí na živé organizmy dvojitým účinkom. Jednak pôsobí toxicky na nervový systém, čiže ho narúša a zároveň potláča imunitný systém príjemcu, zabraňuje vytváraniu obranných protilátok v organizme. Selektívnosť na iné organizmy (domáce zvieratá, divá zver, človek) sa dosahuje objemovou  koncentráciou – čiže čím redší postrek (menej koncentrovaný na aktívnu látku), tým slabší účinok na väčšie živé tvory.

Podľa štúdií škodlivosti cypermetrínu bolo dokázané, že existuje súvis s podaním tejto látky testovacím zvieratám a nasledovnými javmi:

– Toxicita – škrabanie sa, záchvaty, slinenie
– Znížená imunita – po podaní látky sa znížilo vytváranie protilátok
 – Vplyv na rozmnožovanie – vývojové oneskorenia mláďat
–  Mutagénnosť – poškodenie genetického materiálu
– Karcinogénnosť – potenciálny ľudský karcinogén
– Autizmus – štatisticky zvýšené rozšírenie autizmu

Cypermetrín nieje žiadna novinka, alebo niečo mysteriózne. Tento Pyretroid sa okolo nás vyskytuje v pomerne rozšírenom rozsahu. V približne 5 až 10 násobne nižšej koncentrácii ako v priemyselnom produkte Rotryn 50 sa vyskytuje napríklad aj v bežne dostupných prostriedkoch na ničenie domáceho hmyzu (spreje, prášky, domáce postreky, odparovacie gély).

Iróniou osudu je, že striekanie intravilánov cypermetrínom má nízku účinnosť a striekanie v extraviláne je zákonom zakázané.

A čo ostatní?

Nemenej vážnym dosahom postreku je jeho dopad na ostatný hmyz. Postrek si totiž nevyberá svoju obeť podľa toho či patrí do neobľúbeného teamu Komáre alebo nie. Ničí pri zásahu rovnakým spôsobom napríklad aj motýle, muchy a včely. Z tohto dôvodu sa postrek vykonáva v nočných, alebo veľmi skorých hodinách, keď je aktivita užitočného hmyzu nižšia, naopak, kedy sú komáre aktívnejšie. Tu však nastáva problém s perzistenciou (životnosťou) postreku. Cypermetrín je aktívny na listoch rastlín ešte 3 dni po aplikácii, počas pozorovaní minimálne štvrtina včiel uhynula po styku s postriekanou rastlinou. Aj tie včely, ktoré prežili mali problém s učenlivosťou a efektivitou zberu peľu.

Ďalším v poradí dotknutých sú tie živočíchy, ktoré sa živia hmyzom, čiže vtáctvo.  Hniezdiská vtáctiev zasiahnutých postrekom majú vyšší stupeň úmrtnosti mláďat, čím sa celý potravinový reťazec ochudobňuje smerom nahor.

V karte bezpečnostných údajov sa tak isto dozvedáme, že je prípravok toxický pre ryby a vodné živočíchy už pri koncentrácii 0,0020 mg/l a to po dobu minimálne 96 hodín, čiže je nutné zabezpečiť postrek tak, aby sa nedostal v žiadnom prípade do kanalizácií, podzemných a povrchových vôd.

Existuje riešenie?

Riešení na zvládnutie invázie komárov je niekoľko. Najekologickejší prístup je samozrejme nerobiť nič, prípadne brániť svoje obydlia mechanicky, sieťkami voči hmyzu, obmedziť pobyt vonku, používať prírodné repelenty a podobne.

Hovoríte že mám ísť s týmto názorom do … hája? 🙂

Rozumiem, tiež mám rád keď si v lete môžem sadnúť von, v kľude ísť s rodinou do prírody za športom a turistikou.

Našťastie existuje ešte jedno ekologické riešenie. Existuje totiž baktéria – Bacillus thuringiensis israelensis (BTi), z ktorej sa vysušením vyrába pre iné organizmy neškodný proteín, smrteľne pôsobiaci prípravok na larvy nevyliahnutých komárov. Tento prostriedok sa aplikuje priamo do liahnisk a používa sa vo vyspelých krajinách zasiahnutých nadmerným výskytom komárov, napríklad v susednom Rakúsku alebo Maďarsku. Medzi najdôležitejšie výhody tohto postupu je zníženie stavu lariev komárov, čiže nevyliahnutý komár nemôže naklásť nové vajíčka ďalších generácií, ďalej zaručená selektívnosť iba na komáre a nie na iné druhy hmyzu a v neposlednom rade ľahká aplikácia (postrekovač na chrbte).

Tento postup má však aj nevýhody. Pre správnu a včasnú aplikáciu prostriedku BTi je potrebné vopred poznať miesta liahnisk komárov, čiže mať mapu potencionálnych zdrojov a následne na jar vykonávať pravidelný monitoring týchto liahnisk. Monitoring slúži na pozorovanie stavu a kvantity vývoja lariev, pri premnožení sa aplikuje BTi. Monitoring je najnákladnejšia časť tohto postupu, ak je vykonávaný na zamestnaneckej báze. V zahraničí však existujú aj združenia dobrovoľníkov, ktorí takéto pozorovania vykonávajú zdarma.

Chcete pomôcť?

Tento článok považujem čiastočne aj za verejnú výzvu.  Na monitoring sú potrební dobrovoľníci. Ak ste ochotní sa vydať cestou sveta bez chemických postrekov a doterajší postup považujete za nesprávny, budem rád ak sa mi ozvete.

Zn.: Len seriózne ponuky 🙂

Záver

Hovorí sa, že príroda je všemocná. Niekedy si človek myslí, že ju dokáže skrotiť pre svoje pohodlie a životný štýl. Je to však ilúzia, sme voči prírode a jej vrtochom takmer bezmocní. Čím viac budeme ohýbať pružnú haluz prírody, tým silnejšie nás švihne späť.

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva na Youtube.

Počnúc 2. riadnym zasadnutím zastupiteľstva obce Veľké Úľany došlo k revolučnému kroku, zaznamenávaniu zasadnutí videokamerou a následne publikovaniu záznamov na Youtube. Ak chcete mať naj aktuálnejšie informácie o obsahu zasadnutí zastupiteľstiev vo video a audio formáte, prihláste sa v Youtube na odber noviniek a stlačte zvonček ak chcete dostať správu vždy, keď sa objaví nový záznam.

Link na videozáznamy

Zasadnutie OZ Veľké Úľany 12. Decembra 2018
Zasadnutie OZ Veľké Úľany 13. Februára 2019
Zasadnutie OZ Veľké Úľany 10. Apríla 2019

Verejná diskusia s občanmi.

V predvolebnej kampani komunálnych volieb v roku 2018 zazneli hlasy občanov, že im chýba častejšia verejná diskusia medzi občanmi a volenými predstaviteľmi obce – so starostom a s poslancami obecného zastupiteľstva. Kedže takéto diskusie mali v minulosti klesajúcu návštevnosť obyvateľov obce až k úrovni štatistickej chyby, tieto verejné diskusie dostali „pauzu“.

Na 16. februára 2019 bolo po tejto pauze zvolané verejné zhromaždenie – diskusia s občanmi v Dome Kultúry Veľké Úľany. Keďže táto zima a najmä jej záver bol výrazne teplý (teplota v deň diskusie poobede dosiahla 17°C a krásne svietilo slnko), väčšina občanov poobede zrejme zvolila pre nich lákavejší program. Verte mi, trochu som im závidel 🙂

Podľa môjho odhadu sa stretnutia zúčastnilo približne 40 občanov našej obce a takmer všetci poslanci spolu s pánom starostom Ing. Františkom Gőghom DBA.

V úvode stretnutia pán starosta podrobne popísal prítomným občanom základné princípy fungovania samosprávy, úlohu a kompetencie jednotlivých orgánov či už volených, zamestnaných a aj dobrovoľne pracujúcich pre obec. Pri tejto diskusii vyzdvihol a pochválil vysokú mieru porozumenia a kvality spolupráce medzi jednotlivými členmi samosprávnych celkov. Bez spolupráce, bez konsenzu by totiž došlo k stagnácii, v horšom prípade k regresu. S týmto názorom súhlasím, v správe obce s takmer 5000 obyvateľmi musí ísť ego, city a emócie úplne bokom.

Následne boli prítomní občania vyzvaní k diskusii a k otázkam.

Ako prvý sa prihlásil pán Réz, ktorý v obsiahlejšom príhovore vyslovil poľutovanie nad tým, že aj v intraviláne, no najmä v extraviláne obce dochádza k odlesňovaniu, k eliminácii drevín, kríkov, neobhospodarovaných lúk a celkovo v porovnaní s minulosťou mu chýba viac ekologického zmýšľania, viac možností pre pohyb v prírode. Ďalej si zaspomínal na časy, keď predstavitelia obce chodili po domoch a s občanmi diskutovali priamo.

Pán starosta odpovedal, že obec nemá moc nad pozemkami, ktoré sú v súkromnom vlastníctve napríklad poľnohospodárov a teda nedokáže zabrániť ich odlesňovaniu. Ako pozitívne príklady ekologického a pro-prírodného správania sa uviedol pripravovanú koncepciu zmeny odpadového hospodárstva obce, programy ktoré zvýšia mieru recyklácie odpadu, prípravu stavby cyklotrasy (prepojenie dostihového lesoparku s ekoparkom Relax).

Opätovne otvoril tému predaja obecného pozemku Árendás Keme. Zhodnotením tohoto pozemku má obec ambíciu získať prostriedky na stavbu zariadenia pre seniorov, ktoré by v majetku obce a teda všetkých občanov prinášalo trvalý príjem do spoločnej kasy.

Ďalšie dve otázky položila pani Lovász: ako sa vyvíja situácia s plošným zákazom výherných automatov a či obec uvažuje nad stavbou urnového hája na miestnom cintoríne. Odpovedala jej poslankyňa slečna Katalin Bózsing: momentálne prebieha zisťovanie právneho stavu, no s najväčšou pravdepodobnosťou na plošný zákaz výherných automatov bude potrebná petícia – verejná žiadosť občanov. Volení predstavitelia obce sú k tejto aktivite pozitívne naklonení. Výstavba urnového hája je tak isto v príprave, stavebná komisia dostala za úlohu preskúmať možnosti realizácie.

Pani Slezáková spolu s dcérou otvorili tému možnej participácie obce na stavbe ústavu alebo zariadenia pre ľudí ktorí vyžadujú špeciálny prístup, keďže pani Slezáková má dlhoročné skúsenosti s opaterou takéhoto občana a jej dcéra študuje špeciálnu pedagógiu v Budapešti. Pán starosta odpovedal, že takéto zariadenie nieje momentálne vo výhľade, kedže by išlo o zariadenie ktorého finančná náročnosť pravdepodobne prekračuje možnosti našej obce.

Pán Lovász sa opýtal na spôsob, akým chce obec upratať zimný posypový materiál (drvené kamenivo) na jar. Pán starosta odpovedal, že obec vlastní malé nákladné vozidlo ktoré má v príslušenstve zametaciu kefu. Toto vozidlo dokáže pozbierať tento materiál a je možné ho po uskladnení znovu použiť o rok. Zber kameniva sa však bude realizovať iba v tých uliciach, ktoré patria obci.

Následne prišlo niekoľko otázok a pripomienok z Ekoosady: nesvietiace lampy verejného osvetlenia, nutnosť inštalácie cestných spomaľovačov, dostupnosť zastávky autobusovej dopravy, podobne zazneli otázky pána Brnulu zo Sedína: nekvalitná cesta smerom k areálu Golfu, nepriehľadná vegetácia v sezóne v zákrute pri penzióne Walter. Na tieto pripomienky pán starosta reagoval individuálne so snahou o nápravu.

Pani Šimeková sa opýtala na termín otvorenia Skateparku, pán starosta odpovedal že to bude podľa počasia v priebehu marca až apríla (doplňujem aktuálnu informáciu, že oficiálny termín je 28. marec 2019) a taktiež sa opýtala či sa plánuje stavba altánku v priestoroch základnej školy ako náhrada za ten spadnutý. Pán starosta odpovedal že sa plánuje v lete 2019.

Keďže už viac otázok nezaznelo, prítomným občanom sa vyslovilo poďakovanie za ich účasť a prejavený záujem o obecné záležitosti.

Stretnutia s občanmi sú veľmi dôležitým prvkom otvorenej samosprávy. Slúžia ako jeden z kanálov informovania občanov o plánoch a zámeroch obce, keďže nie všetko je možné odkomunikovať prostredníctvom internetu, prípadne verejného rozhlasu a zároveň sú kanálom najbezprostrednejším a najsociálnejším.

Nemenej dôležitým aspektom je však spätná reflexia od občanov smerom na samosprávu. Veľmi dúfam že v budúcnosti sa týchto stretnutí zúčastní viac obyvateľov obce, nech to má grády 🙂

Občianske združenie 1051.

Predpokladám, že máte radi hudbu. Ja mám rád hlavne elektronickú hudbu, ale nepohrdnem ani Rammsteinom. Hudobný vkus máme dúfam každý a oddaní fanúškovia radi zavítajú na koncert svojej obľúbenej kapely, či už je to IMT Smile, alebo Kandráčovci. Koncert je sviatkom, kde sa fanúšik môže zabaviť a v atmosfére podobne naladených ľudí zdieľať tie nádherné pocity súdržnosti.

Keďže ale nie je možné jednou univerzálnou kapelou navnadiť na koncert úplne každého, niekto geniálny vymyslel hudobný festival (asi chcel predať viac piva a párkov). Na festival prídu fanúškovia rôznych hudobných zoskupení, zdieľajú spoločný priestor a atmosféru, každý si nájde to svoje. Dôležité je, že na festival prídu rôznorodí ľudia so spoločným cieľom – zabaviť sa a kultúrne sa obohatiť.

Podobne ako s hudbou je to všade, nejazdíme na rovnakých autách, nemáme šaty rovnakej značky a tak isto nemáme úplne rovnaké názory na komunálnu politiku. Dôležité je ale mať platformu, ktorá pritiahne ľudí s iným názorom k takým aktivitám, ktoré slúžia obci a jej obyvateľom.

Na prelome roka 2018/2019 vzniklo Občianske združenie 1051 . Cieľom tohoto združenia je prilákať k aktívnemu dianiu v obci aj tých obyvateľov, ktorí doteraz z rôznych dôvodov nepovažovali za dôležité sa zúčastniť, alebo priložiť ruku k dielu. Nie je v žiadnom záujme vytvárať v obci rivalizujúcu atmosféru, naopak združenie okrem vlastných aktivít rado podporí pozitívne aktivity obce, ako aj iných neziskových organizácií.

Prvá takáto aktivita bola účasť na futbalovom turnaji 12.1.2019 o Pohár starostu obce, kde team OZ 1051 získal pomyselnú bronzovú medailu a výhru – futbalové lopty venovali obom základným školám vo Veľkých Úľanoch.

Združenie pripravuje ďalšie aktivity, a rado privíta medzi svoje rady každého, kto chce svojimi skúsenosťami, zručnosťou a umom spraviť našu obec krajšou a hodnotnejšou pre nás a naše deti.

Ak sa chcete stať členom alebo sympatizantom združenia, môžete kontaktovať predstaviteľov OZ – Michala Nágela a Tomáša Križana na info@1051.sk.

Viac informácií nájdete na stránke www.1051.sk (vo výstavbe).

Zdroj fotografie: Facebook stránka obce Veľké Úľany.

Árendás Keme, súhrn informácií.

Pred komunálnymi voľbami 2018 vo Veľkých Úľanoch rezonovala na predvolebných mítingoch téma predaja pozemku vo vlastníctve obce, tzv. Árendás Keme. Keďže sa v rozhovoroch a prejavoch objavovali len malé čriepky informácií, pokúsim sa s pomocou verejne dostupných zdrojov zosumarizovať čo najviac faktov ktoré sa tohoto pozemku týkajú a vytvoriť o tejto téme čo najucelenejší obraz. V závere si dovolím aj trochu úvah, ale v prvom rade teda fakty.

Keďže etymológia je jednou z mojich záľub, v prvom rade by som sa rád zameral na názov pozemku. Slovo árendás pochádza pôvodne zo starej latinčiny, zo slova rendere – nájom (renta), čiže vec určená na prenájom. Pôvod slova Keme som žiaľ zatiaľ neodhalil, ale na dobových mapách sa tieto pozemky označujú Kemei földek, čo môže ale nemusí byť odvodené od mena pôvodného majiteľa.

Podľa slovných výpovedí pamätníkov obce boli tieto pozemky v minulosti prenajímané bezzemkom, chudobe a inak majetkovo a zdravotne slabším obyvateľom obce, ktorí na týchto roliach pestovali obživu pre seba a svoje rodiny. Tieto role pre nich znamenali viac ako čokoľvek iné, keďže im zem dávala to najdôležitejšie pre ich život – jedlo.

Tento pozemok sa nachádza v extraviláne medzi obcami Veľké Úľany a Jánovce, má číslo listu vlastníctva 1531, parcelné číslo 3450/2, rozlohu 460623 m² (46 ha). Druh pozemku má klasifikáciu Ostatná pôda a momentálne sa na nej vykonáva poľnohospodárska činnosť.

Súčasťou tohoto pozemku je aj pozemok s parcelným číslom 2360/1 o rozlohe 2092 m², klasifikácia Zastavaná plocha a nádvorie. Je to úzky slíž vchádzajúci do pozemku od juhovýchodu.

Oba tieto pozemky sú vo vlastníctve obce Veľké Úľany. Majetkom obce sa stali v intencii zákona 138/1991 Z. z. – Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí. Tento zákon upratal po zmene režimu rôzne majetky neznámych vlastníkov, pozemky patriace predrežimným Národným výborom, štátnym podnikom a podobne do vlastníctva prislúchajúcich obcí.

Obec sa rozhodla niekedy na prelome rokov 2017/2018 tieto pozemky predať (prevod vlastníckeho práva). Pohnútku k tomuto kroku nepoznám. Dôvodová správa k predloženému návrhu na odpredaj pozemkov absentuje. Príčinu som nenašiel ani po preštudovaní programového rozpočtu obce na roky 2018-2020, ktorý je vyrovnaný a nevykazuje deficit.

Dôvod odpredaja tohto majetku obce, teda majetku nás všetkých, sa mi doteraz nepodarilo z verejne dostupných zdrojov zistiť. Prosím čitateľov, ktorí o samotných dôvodoch odpredaja majetku obce majú vedomosť, ktorú vedia podložiť akýmkoľvek verejne prístupným zdrojom, aby mi ho láskavo poslali.

Časový harmonogram prerokovaní:

a/ vyhlasuje

verejnú obchodnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Veľké Úľany, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Veľké Úľany, v extraviláne obce Veľké Úľany.

1/ pozemok parc. registra C-KN č. 3450/2 vo výmere 460623 m2, druh
pozemku ostatné plochy
2/ pozemok parc. registra C-KN č. 2360/1 vo výmere 2092 m2, druh
pozemku zastavané plochy,
na priemyselné účely s týmito podmienkami:
– minimálna kúpna cena 3,00 €/m2
– hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

4./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí bola uložená úloha obecnému úradu zabezpečiť
vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce
Veľké Úľany – obecné pozemky.
Pán starosta konštatoval, že táto úloha bola splnená.

Predpokladám, že zverejnenie sa udialo iba v tlačenej fyzickej forme na fyzickej Úradnej tabuli obce. Na stránke obce zverejenená súťaž nieje (čo neznamená že tam v minulosti nebola).

4. Žiadosť obce Veľké Úľany o odpredaj časti pozemku v extraviláne obce Jánovce na parcele č. 291 na vytvorenie priemyselnej zóny Obec Veľké Úľany zastúpená starostom obce Ing. Gőgh Františekom, DBA požiadala obec Jánovce o odpredaj časti pozemku v rozlohe 570 m2 z parcely č. 291 v katastrálnom území Jánovce vedenú na liste vlastníctva č. 1, druh pozemku orná pôda. Uvedená časť z parcely č. 291 je potrebná na vytvorenie  podmienok pre výstavbu prístupovej komunikácie k budúcej priemyselnej zóne, a tým by nebola prístupová komunikácia zo štátnej cesty č. 1067  medzi obcami Veľké Úľany a Jánovce preťažená ťažkými nákladnými  autami, ale zo štátnej cesty č. 62 medzi Sládkovičovom a Sencom (pozri prílohu č. 3)
OZ jednohlasne schvaľuje
Odpredaj časti pozemku v rozlohe 570 m2 z parcely
. 291 v katastrálnom území Jánovce

c/ OZ schválilo jednohlasne
Podanie žiadosti o odkúpenie pozemku v obci Jánovce . Predmetom kúpy je pozemok v k. ú Jánovce v zmysle vyhotoveného geometrického plánu.
Dôvodom kúpy je odkúpenie prístupovej cesty k pozemku vo vlastníctve obce Veľké Úľany.

5. Žiadosť obce Veľké Úľany o odpredaj časti pozemku v extraviláne obce
Jánovce na parcele č. 291 na vytvorenie priemyselnej zóny.
Starosta obce predložil poslancom OZ znalecký posudok č. 10/2018 vypracovaný znalcom v odbore poľnohospodárstvo RNDr. Františekom Bergendim, v ktorom sa určila všeobecná hodnota pozemku, parc. registra „C“ č. 145/23 s GP 05-03/2018 odčlenenej od pozemku, parc.reg.“E“ č. 291 vedenej na liste vlastníctva č.1, v k.ú. Jánovce, druh pozemku orná pôda mimo zastavaného územia obce Jánovce na 0,4289€ za 1 m2 (príloha č.2).

Po diskusii OZ jednohlasne schvaľuje

odpredaj pozemku vo vlastníctve obce a to novovytvorenej parc. registra „C“ č. 145/23 – ostatná plocha vo výmere 606 m2, vytvorenej  geometrickým plánom č. 05- 03/2018, dňa 26.03.2018, Csabom Blazsekom, z pôvodnej parc. reg.“E“ č. 291, vedenej na LV č. 1 v kat. území Jánovce mimo zastavaného územia obce Jánovce, Obci Veľké Úľany za kúpnu cenu 540,25 €, ktorá predstavuje 0,8915 € za 1 m2, pričom hodnota stanovená znaleckým posudkom je vo výške 259,90€, s tým, že všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva.

Pozemok 291 v extraviláne obce Jánovce.

  • V zápisnici zo 43. plánovaného zasadnutia OZ Veľké Úľany zo dňa 13.6. 2018 sa uvádza:

    Poslanec Ing. Száraz Pavol sa informoval či je už uzavretá obchodná verejná súťaž, ktorá bola vypísaná na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce. Pozemky sa nachádzajú v kat. území Veľké Úľany, v extraviláne obce.
    Mgr. Zuzana Metzner, MBA, prednostka OcÚ odpovedala, že úspešným uchádzačom sa stal AVA-STAV s.r.o. so sídlom v Galante. Návrh kúpnej zmluvy im bol zaslaný.

Tento spomínaný návrh kúpnej zmluvy nieje verejný, na web stránke obce som ho nenašiel. Súčasný stav obchodného prípadu môžem odvodzovať už iba z verejného vyhlásenia p. starostu Ing. Františka Gőgha, DBA dňa 7.11. 2018, na predvolebnom mítingu v Dome kultúry Veľké Úľany. Na otázky z verejnosti ktoré sa dožadovali vysvetlenia predaja týchto pozemkov, dal občanom obce prísľub, že pozemky sa predávať nebudú. Rovnako dal pán starosta prísľub, že v prípade budúceho predaja významných majetkov obce zabezpečí výraznejšie zapojenie verejnosti do diskusie, a prisľúbil aj prizvanie ku konzultáciám druhého kandidáta na starostu, pána Ing. Jozefa Halásza vzhľadom na jeho pracovné skúsenosti.

Či nakoniec uchádzač o kúpu odstúpil od zmluvy, alebo či vôbec došlo k podpisu zmluvy tak isto neviem. Zmluva sa nenáchadza v Centrálnom registri zmlúv, takže odvodzujem že uzatvorená nebola.

Akú reálnu hodnotu má tento pozemok?

Na toto je veľmi tažké odpovedať, tu sa už od faktov dostávame čisto do roviny úvah a hypotéz. Na základe dopytovanej sumy 3,00 Eur / m2 bol očakávaný príjem obce minimálne v hodnote 1 388 145,- Eur. Z tejto sumy je potrebné odpočítať náklady na geodetické, administratívne, právne a iné potrebné úkony. Úspešný uchádzač – budúci majiteľ musí pozemok vyňať z pôdneho fondu, zabezpečiť projekciu, vystavať inžinierske siete, prístupové cesty (okrem iného cestný most cez potok Čierna Voda). Investície do prípojok vody, elektrickej siete, cestných komunikácií, chodníkov a podobne sú ďalším nevyhnutným nákladom.

Hodnota pozemkov je určená mnohými faktormi. Určenie, vybavenosť, dostupnosť cestnej infraštruktúry, vzdialenosť od centier zamestnanosti, atraktivita okolia, atď.

Vzhľadom na plány Národnej diaľničnej spoločnosti predĺžiť rýchlostnú cestu R1 od Serede až po Most pri Bratislave (paralelne s diaľnicou D1) sa situácia ohľadom dostupnosti cestnej infraštruktúry radikálne mení. Ak by sa táto rýchlostná cesta R1 vybudovala, s napojením sa na ňu z cesty č. 62 (Senec – Sládkovičovo) z pozemku Árendás Keme by sa po vybudovaní dalo dostať autom do Bratislavy za 15-20 minút, do Nitry za 20-25 minút.

Samozrejme najvýhodnejšou variantou zhodnotenia tohto pozemku sa javí jeho rozparcelovanie na stavebné pozemky a následný odpredaj stavebných pozemkov, hotových domov alebo bytových jednotiek. A v takom prípade sa už bez problémov dokážeme dostať aj na hodnotu vysoko nad 10 000 000,- Eur.

Existuje však aj opačný scenár, prípadný investor môže vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti (napr. ekonomická kríza) mať nakoniec úplne negatívnu bilanciu.

Na záver by som chcel citovať zo zákona 369/1990 Z. z. – Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, § 8, 3 : Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Preto jediným prijateľným riešením, čo s uvedeným pozemkom (a nielen s týmto pozemkom, ale všeobecne s majetkom obce) je široká diskusia nielen na úrovni zastupiteľstva. Iba po takejto diskusii je možné prijať rozhodnutie ako s ním ďalej nakladať, pričom odpredaj obecného majetku je tou poslednou možnosťou. O takomto zámere obce musí vedieť každý potencionálny kupec minimálne na úrovni bývalého západoslovenského kraja. Možností a prostriedkov na dosiahnutie takéhoto stupňa verejnosti je neúrekom, a tento článok považujem za jeden z komunikačných kanálov budúceho zhodnotenia nášho majetku.

Diskusné príspevky podliehajú schváleniu administrátora stránky ulany.tv. Nebudú tolerované žiadne osobné útoky, nepodložené tvrdenia. Prosím diskutujte vecne.

Free wifi v obci.

Keď som ako tínedžer vyrastal v našej obci, nevedel som si predstaviť lepší spôsob trávenia voľného času ako byť vonku s kamarátmi. Celé dni sme v zime a v lete boli vonku na ulici, či už peši, alebo na bicykloch. Vonku na ulici bol v podstate každý, a keďže som základnú školu nenavštevoval vo Veľkých Úľanoch, z tohoto obdobia pochádzajú mnohé moje kamarátske vzťahy, známosti a aj niektoré lásky 🙂

Na bicykli sme obehali okolie aj ulice dediny, vypili svoju prvú kofolu vo Fényesi, oberali čerešne na Csordanyomi út, ochutnali zmrzlinu pri kostole, na Bágri sme sa kúpali, lovili ryby, alebo sa v zime korčuľovali, robili sme neplechu na smetisku, chodili sme na „túry“ na okolité poľovnícke rozhľadne, skákali sme z navozených kopcov slamy na roliach, celé hodiny sme presedeli na lavičkách pri fontáne, hojdali sa na hojdačkách za kultúrnym domom, skladali skúšku odvahy prechádzkou cez cintorín za tmy, hrali sme sa vybíjanú, na kúpalisku nohejbal, v zime v snehu stavali bunkre, pomocou bedničiek na zeleninu sme vybudovali svoje pevnosti a s otcovou vzduchovkou triafali v lepšom prípade do papierových terčov a posielali sme si zaručené správy kto s kým chce chodiť 🙂

Je mi ľúto že naše deti tieto radosti neprežívajú (česť výnimkám).  Moderné komunikačné technológie a možnosti digitálnej zábavy mnoho detí priklincovali do vnútra svojich izieb, pred display telefónu, obrazovky, alebo televízie.

Keď som sa od pána starostu Ing. Františka Gőgha, DBA dozvedel pozitívnu správu že naša obec bola jednou z tých, ktorá vyšla víťazne zo súťaže o dotáciu na verejnú wifi zónu, veľmi ma to potešilo. Obec uspela ako jedna z 93 na Slovensku. Verím že wifi zóna napríklad v exteriéri (námestie, park mladých) prispeje k tomu, aby vytiahla von mládež aspoň touto cestou, a možno dôjde u nich aj k tým ostatným radostiam 🙂

Ďakujem na tomto mieste pani prednostke a ostatným predstaviteľom obce, ktorí sa o tento projekt zaslúžili.


Diskusné príspevky podliehajú schváleniu administrátora stránky ulany.tv. Nebudú tolerované žiadne osobné útoky, nepodložené tvrdenia. Prosím diskutujte vecne.

Plat starostu – not my business.

Určenie výšky platu starostu v obci má v kompetencii obecné zastupiteľstvo – zvolení poslanci obce. Konkrétne je táto kompetencia definovaná zákonom 369/1990 Z.z. – § 11 – „(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona“.

Tento osobitný zákon je zákon 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Tento zákon obsahuje presnú tabuľku pre výpočet platu starostov. Táto tabuľka bola novelizovaná v NR SR dňa 24.10. 2018, a nadobúda účinnosť dňa 1. 12. 2018.

Výpočet je pomerne jednoduchý, priemerná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok 954,- Eur, násobená koeficientom podľa počtu obyvateľov (v prípade našej obce je koeficient 2,41, pred novelizáciou bol koeficient 2,17).  Čiže minimálny hrubý plat starostu v našej obci je 2299,14 Eur. K tejto sume môžu poslanci schváliť navýšenie o maximálne 60% (pred novelizáciou to bolo maximálne navýšenie o 70%).

Po navýšení o 60% je táto suma 3678,624 Eur, zaokrúhlená na celé euro 3679,- Eur hrubej mesačnej mzdy.

V hlasovaní o schválení mesačnej mzdy starostu dňa 28.11. 2018 som sa zdržal hlasovania. Prečo ?

Viedli ma k tomu dva dôvody. Prvý dôvod je čisto osobný. Jedno z mojich základných životných princípov je absolútna absencia závisti voči iným, a z toho vyplývajúce hodnotenie majetku iných. Ja sa do vrecka nikomu nepozerám, nikomu jeho majetok nezávidím, každý nech si má čo chce. Nieje vôbec mojou úlohou hodnotiť, kto k akému majetku akým spôsobom prišiel. Preto vec ako mzda iného človeka určovaná v mojej kompetencii mi nieje po srsti.

Druhý dôvod je, že si myslím že kompetencia určovania platu starostu zákonom 369/1990 Z.z. poslancami je nesprávna. Poslanci nedokážu 100% objektívne zhodnotiť kvalitu, rozsah, kompetentnosť a účinnosť práce starostu. Samozrejme objektívny hodnotiaci model je ťažké zostaviť, no hodnotenie poslancami je podľa mňa model zlý. A keďže nie som ani za, ani proti výške platu starostu, no legislatívny stav je taký ako je, hlasovania som sa zdržal.

Nieje v tom nič osobné voči nášmu pánovi starostovi, je to u mňa principiálna záležitosť.

Prvé verejné zasadnutie – ideme naostro.

Dňa 28.11. 2018 sa uskutočnilo prvé verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Veľké Úľany. Je to pre mňa veľká skúsenosť s dobre zabehnutou štruktúrou zastupiteľstva. Som veľmi rád, že sa na zasadnutí zúčastnili aj zástupcovia verejnosti a dúfam že tento trend bude pokračovať.

Do navrhnutého programu boli ešte vložené a schválené nasledovné rokovacie body:
– oznámenie pána starostu o výbere svojho zástupcu
– návrh a voľba prísediaceho na súdnych pojednávaniach
– návrhy prítomných občanov

Väčšina prejednávaných bodov programu prebehla podľa očakávaní, voľby predsedov komisií boli schválené jednohlasne, a myslím že zvolení predsedovia komisií bol vybratí zodpovedne, s ohľadom na ich predošlé skúsenosti a záujem pracovať v nich.

Rovnako jednohlasne bol odhlasovaný návrh na riaditeľa Verejnoprospešných služieb obce – pána Jozefa Sztraku. Osobne som rád za túto voľbu, verím že pán Straka prinesie do „réžie“ obce systém a aj opticky sa obec posunie viac k čistote a poriadku.

Pán starosta František Gőgh v bode programu o menovaní svojho zástupcu voľne citoval zo zákona 369/1990 Zb. – Zákon o obecnom zriadení, konkrétne § 13b: „Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.“

Tento paragraf bol v minulosti novelizovaný, vo verzii z roka 2006 ešte za starostov návrh zástupcu starostu hlasovali poslanci. Dnes už je zákon v tvare, keď poslanci nemajú žiadnu možnosť ovplyvniť výber zástupcu, menuje ho výlučne starosta.

Pán starosta ešte v úvode zasadnutia pripomenul, že to, že sme tu, je vôľa voličov, vôľa obyvateľov našej obce. Voliči vybrali a dali dôveru dvanástim zástupcom, ktorých úlohou je zodpovedne viesť obec.

Pri obhajobe svojej voľby zástupcu preto predostrel svoju motiváciu, hlavné kritérium na výber svojho zástupcu, a to váhu volenej legitimity, toho poslanca, ktorý dostal vo voľbách najviac hlasov občanov. Oslovil teda poslanca Kristiána Sercela, s požiadavkou na súhlas s akceptovaním postu zástupcu. Tento krok hodnotím ako veľmi pozitívny, výber zástupcu starostu obce podľa kľúča najvyššej podpory voličov je jeden z najsprávnejších.

Pán poslanec Sercel však tento post neprijal, s odôvodnením, že jeho podnikateľské aktivity momentálne, a aj s očakávaním na blízke rozširovanie aktivít neumožňujú zodpovedne prijať tento významný post.

Pán starosta nám vzápätí predstavil svojho zástupcu, ktorého oslovil v druhom kole, pána Ing. Pavla Száraza. Jeho voľbu obhájil jeho najväčšou prítomnosťou v obci, pre prípady, keď je zvolený starosta pracovne zaneprázdnený inými aktivitami (ZMOS, Dozorná Rada Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, atď).

Pán Száraz túto funkciu prijal a zaujal miesto po boku pána starostu.

V diskusii pred skončením zastupiteľstva som pánovi starostovi položil otázku, z akého dôvodu nastala zmena motivácie, keď v prvom rade hodnotil výber zástupcu podľa váhy legitimity, podľa získaného počtu hlasov, ale reálny výber toto kritérium nezohľadňuje. Na túto otázku som žiaľ nedostal uspokojivú odpoveď.

V diskusii ešte zazneli vopred prípravené otázky jednotlivých poslancov na problémy v obci, boli dohodnuté kontrolné, prípadne nápravné riešenia.

Toto zastupiteľstvo mi dalo veľmi veľa, veľmi veľkú skúsenosť 🙂

Dar obci.

Môj brat Peter sa venuje reklame. Vlastní dve LED obrazovky, ktoré v Bratislave vysielajú grafickú video reklamu. Keďže jedna z týchto obrazoviek je už málo používaná, rozhodol sa ju darovať bezodplatne našej obci. V nedeľu 25.11. 2018 som poprosil pána starostu o stretnutie v Eneline, aby som zistil či má obec o toto zariadenie záujem, a aby som mu vysvetlil technické detaily. Nápad nainštalovať takúto videostenu sa mu zapáčil, a poprosil ma aby sme zrealizovali v Bratislave demontáž, dovoz do Úľan a následne sa obec rozhodne, kam a akým spôsobom videostenu nainštaluje.

Dúfam že sa táto „operácia“ podarí, a na tomto mieste by som sa chcel poďakovať Peťovi za jeho láskavosť.

Zložil som sľub poslanca.

Necelé dva týždne od volieb, a výsledok bol oficiálne spečatený sľubom, taktiež prevzatím dekrétu poslanca. Ide to rýchlo 🙂

Po oficiálnej časti sme sa presunuli do zasadačky, dohodli sme si termíny na nasledovné pracovné a verejné stretnutia.

Môj prioritný cieľ – úplná transparencia samosprávy je o niečo bližšie. Všetci poslanci a pán starosta súhlasili so zabezpečením technológie na audio a video záznam zasadnutí.

Už počas predvolebnej kampane ma zaujalo, že mnoho ľudí nevie ako samospráva funguje. Stretol som sa s rôznorodými názormi, od extrémnych typu „Starosta rozhoduje o všetkom, neviem akú funkciu majú poslanci“, až po „Starosta aj tak všetko presadí, poslanci majú len poradnú funkciu“. Málokomu bolo jasné, že reálnu výkonnu moc a zodpovednosť za rozhodnutia nesú poslanci svojím hlasovaním. Starosta (prípadne aj poslanci) podáva návrhy, no hlasovania sa nezúčasťnuje. Je len naozaj na svedomí jednotlivých poslancov, ako so svojím slovom naložia, aby ich svedomie zostalo čisté a ich rozhodnutie bolo obhájiteľné.